> Početna > Oroslavje > Novosti > Raspisan natječaj za dodjelu stipendija

Novosti

Raspisan natječaj za dodjelu stipendija

REPUBLIKA HRVATSKA                    
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA                    
GRAD OROSLAVJE                
                          
KLASA: 604-02/16-01/01                      
UURBROJ: 2113/04-04/01-16-1                                                   
U Oroslavju,  10. 10. 2016.                       


    Na temelju članka 3., 4. i 5. Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupaka za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima na području grada Oroslavja, Komisija za dodjelu stipendija grada Oroslavja donosi

Z A K L J U Č A K
o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola
 i studentima na području grada Oroslavja
za školsku godinu 2016./2017.

I.

    Raspisuje se natječaj za 25 učeničkih stipendija, 15 po socijalnim kriterijima i 10 po uspjehu u školovanju u visini od 300,00 kuna mjesečno  te 15 studentskih stipendija od čega 10 po socijalnim kriterijima, a 5 prema uspjehu u školovanju u visini od 400,00 kuna.
    2  stipendije za učenike i studente s posebnim potrebama, te 2 učeničke stipendije  i 3 studentske stipendije  iz pojedinih područja znanosti, umjetnosti i športa.

II.

    Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju redoviti učenici srednjih
škola i redoviti studenti čiji roditelji ili skrbnici imaju prebivalište na području grada Oroslavja i koji nisu korisnici stipendija ili novčane pomoći odobrene od Krapinsko-zagorske županije ili drugih državnih tijela te ispunjavaju slijedeće uvjete:

    učenici: - da su redoviti učenici srednje škole i imaju prosjek ocjena za prethodni razred srednje škole, odnosno 8. razreda osnovne škole najmanje 3,00.
        - da su državljani Republike Hrvatske

    studenti: - da su redoviti studenti,
           - da su državljani Republike Hrvatske

    Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od prve objave natječaja, a u postupak rješavanja uzimat će se samo potpuno dokumentirani zahtjevi.

    Zahtjevi se podnose na posebnom obrascu, koji zainteresirani učenici – studenti mogu dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu, Oro trg 1, Oroslavje ili na web stranici grada Oroslavja: www.oroslavje.hr

Uz zahtjev treba priložiti slijedeću dokumentaciju:

1.  Potvrdu srednje škole, više, visoke škole ili fakulteta o upisu na redovno školovanje u 2016./2017. godine s obveznim navođenjem godina školovanja – studija i struke.
    2. Presliku svjedodžbe ili indeksa posljednje godine završnog školovanja, a studenti i potvrdu dekanata o ostvarenom prosjeku ocjena položenih ispita.
    3. Dokaze o postignutim pojedinačnim uspjesima na Županijskim, regionalnim državnim i međunarodnim natjecanjima za posljednju godinu završnog školovanja.
    4. Izjavu roditelja o članovima obitelji (na posebnom obrascu, kojeg zainteresirani dobiju u Jedinstvenom upravnom odjelu grada Oroslavja ili na web stranici Grada).
    5. Potvrde  i ostale podatke o prihodima za svakog člana obitelji članova ( koji imaju bilo kakva primanja) za posljednja tri mjeseca.
    6. Ostalu dokumentaciju – službene potvrde, kojima podnositelj zahtjeva dokazuje otežavajuće okolnosti materijalnog položaja obitelji (Status djeteta roditelja poginulih hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu ili djeteta invalida hrvatskih branitelja Domovinskog rata te broju ostalih članova obitelji koji se istodobno školuju).
    7. Izjavu učenika – studenta da ne prima ni jednu drugu stipendiju ili novčanu pomoć,
            8. Potvrdu grada Oroslavja da roditelji ili skrbnici učenika ili studenta nemaju obveze prema gradu Oroslavju.
           
 Sve primljene zahtjeve uz koje treba  biti obavezno priložena dokumentacija iz točke II. rješavat će Komisija za dodjelu stipendija  grada Oroslavja, na temelju kriterija iz Pravilnika.
 
Izbor stipendija – dodjela stipendija vrši se na osnovi ukupno ostvarenih bodova prema člancima 8., 9., 10. i 11. Pravilnika.
 
Redoslijedna lista svih zahtjeva prema ostvarenim bodovima bit će objavljena na oglasnoj ploči grada Oroslavja, Oro trg 1, Oroslavje.
   
Stipendije će se isplaćivati za učenike od 01. 09. 2016. do 30. 06. 2017. godine,
a za studente od 01. 10. 2016. do 31. 07. 2017. godine.
          
Korisnik stipendije gubi pravo na isplatu stipendije:
    - ako samovoljno prekine školovanje,

    Sve isplaćene stipendije u pravilu se ne vraćaju osim u slučaju ako učenik – student:
    - promijeni vrstu škole ili studija bez odobrenja Grada,


III.

    Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel grada Oroslavja da u roku osam dana od donošenja ovog Zaključka izvrši objavu i provedbu natječaja.

IV.

    Ovaj Zaključak bit će objavljen preko radio Stubice na oglasnoj ploči Jedinstvenog upravnog odjela Grada Oroslavja i na web stranicama Grada Oroslavja.

                                      
 Grad Oroslavje
Jedinstveni upravni odjel Grada Oroslavja:
                                         
 Galerija slika
Banner2
Banner3
Facebook